Lhaviyani Atoll Hospital awards contract for building of hospital dialysis center

ސިއްޙީ ދާއިރާ ލާމަރުކަޒުކުރުމަށް Ibrahim Mohamed Solih ގެ ސަރުކާރުން ކުރައްވަމުންދާ މަސައްކަތުގެތެރެއިން، Male’ Water & Sewerage Company Pvt. Ltd. ގެ ސްޕޮންސާރ ގައި, ހޮސްޕިޓަލަށް އިތުކުރެވިގެންދާ ޑައިލިސިސް ގެ ހިދުމަތް ފެށުމަށް އިމާރާތަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަށް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި، ކޮންޓްރެކްޓާރ (H.WORKS) އާއި Lhaviyani Atoll Hospital – LHAH އާއި ދެމެދުވަނީ މިޔަދު ސޮއިކުރެވިފައި

Ministry of Health