Download - އެކްސްޕޯރޓް ކުރުމަށްޓަކައި މަސްބާނާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަންފޯމް

Download - އެނދުމަތިވެފައިވާ ޢުމުރުން 65 އަހަރުން މަތީގެ މީހުން ފަރުވާއަށް އެދޭފޯމް

Download - ކާބޯތަކެތީގެ ޙިދުމަތްދޭ ތަންތަން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި ހުއްދައާ ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމް

Download -ކެއިން ބުއިމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުމަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ތަނުގެ/އޭރިޔާގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް